Adatkezelési tájékoztató

I. PREAMBULUM
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által az alább ismertetett Integrom Programban részt vevő munkavállalók és munkaadók (együtt: Felhasználók) által az Integrom-adatbázisban való feltüntetés érdekében és az adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok vonatkozásában követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót a Társaság – tiszteletben tartva a Felhasználók magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.   Az Integrom Program fő célja, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező roma fiataloknak segítsen elhelyezkedni nagyvállalatoknál, képzettségüknek megfelelő, színvonalas pozíciókban. A The Boston Consulting Group Kft. és az Integrom Program Közhasznú Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Piarista köz 2.) (a továbbiakban: Szervezők) együttműködése révén számos olyan nagyvállalat vesz részt az Integrom Programban, amely szeretne több roma munkavállalót alkalmazni. Az Integrom Programban segítik a fiatal roma jelentkezőket abban, hogy olyan álláslehetőségeket találjanak vezető magyarországi nagyvállalatoknál, amelyek megfelelnek képzettségünknek és érdeklődésüknek (forrás: https://www.integrom.hu).   Hacsak a jelen Adatkezelési tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, a https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf linken elérhető Adatkezelési tájékoztató rendelkezései megfelelően alkalmazandóak a Társaság Integrom-adatbázis szolgáltatásával (a továbbiakban: Szolgáltatás) összefüggő adatkezelésére is.   Hacsak a jelen Adatkezelési tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései megfelelően irányadóak és alkalmazandóak függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást milyen technikai felületen, platformon veszi igénybe (weboldal, mobilweb, mobilalkalmazás, stb., a továbbiakban együtt „Felület”).   Társaságunk Integrom-adatbázis szolgáltatásával (Szolgáltatás) hozzájárul ahhoz, hogy megkönnyítse az Integrom programban részt vevő i) az adatkezeléshez kifejezetten, előzetesen, írásban hozzájáruló munkavállalók és ii) munkaadók közötti kapcsolatfelvételt. A Szolgáltatás igénybevételéhez nem szükséges a Felületen való munkavállalói regisztráció. A munkaadó Felhasználók és a Szervezők egy felhasználói név és jelszó segítségével férnek hozzá az Integrom adatbázishoz, az abban található, a lentiekben ismertetett jelentkezés során megadott munkavállalói adatokhoz.   A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás használatakor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja. A munkavállaló Felhasználó ezen hozzájárulását személyesen, írásban is megerősíti, a Társaság pedig csak ezen hozzájárulás birtokában kezdi meg a személyes adatok kezelését. A https://www.profession.hu/docs/profession_egyedi_adatkezelesi_tajekoztato_2016_01_13.pdf linken elérhető Adatkezelési tájékoztató Preambuluma, továbbá IV-VI. fejezetei az Integrom adatbázis szolgáltatás vonatkozásában is irányadóak, ezt a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.   A munkavállalók önkéntesen megadott adatai a [www.profession.hu/] linken elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével és a jelentkezés gombra kattintással bekerülnek egy, kizárólag a Szervezők és az abban részt vevő munkaadók által hozzáférhető adatbázisba. A munkaadók a munkavállalók által megadott elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot a munkavállalókkal. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a munkaadók kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, hogy az adatbázisban szereplő munkavállalóval felveszik-e a kapcsolatot, illetve, hogy ezt követően alkalmazzák-e a munkavállalót. A Társaság a munkavállaló sikeres munkához jutásáért, elhelyezkedéséért felelősséget nem vállal, azt teljes körűen kizárja. A Társaság nem vállal felelősséget a létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért, azt teljes körűen kizárja.   A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Kérjük és javasoljuk, hogy a Szolgáltatást csak a 16 életévüket betöltött munkavállalók vegyék igénybe.   A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az Integrom adatbázisba való jelentkezés során a munkavállaló Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt fényképpel, önéletrajzzal, motivációs levéllel, referenciával és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt. Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a munkavállaló Felhasználó önéletrajzát, fényképét, motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.
II. A MUNKAVÁLLALÓ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ KONKRÉT ADATKEZELÉS
A kezelt adatok köre
A jelentkezéshez elengedhetetlen adatoknév, e-mail cím, legmagasabb végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat, megye, aláírás, az Integrom Programban való részvétel ténye.  
Opcionálisan megadható adatoktelefonszám, milyen távol legyen a munkahely, jelenleg van-e munkahelye (igen/nem), fénykép, önéletrajz, motivációs levél, referencia és egyéb csatolt dokumentumok, kísérőlevél szövege.
Egyéb, a Szolgáltatás igénybevételekor kezelt adatokmobileszközön történt jelentkezés ténye és a készülék azonosítója, annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést, illetve karrierhírlevelet küldjön számára, annak a ténye, hogy a Felhasználó igényli-e, hogy a Társaság ajánlja őt más cégek hasonló állásajánlataira mobilkészülék token-je, az mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója, a használt IP-cím, hozzáférés időpontja, lokációs adatok, jelentkezés időpontja, stb.)
Az adatkezelés céljaA munkavállaló Felhasználó Integrom Program keretében történő munkához jutásának, a munkaerőpiacon történő eredményes jelenlétének, illetve munkaadó Felhasználó munkaerőhöz jutásának segítése, a kapcsolatfelvétel megkönnyítése a munkavállaló és a munkaadó Felhasználó között, a munkavállaló Felhasználók nyilvántartása, a munkavállaló Felhasználók jelentkezéskor megadott adatainak elérhetővé tétele az Integrom programban mindenkor részt vevő munkaadó Felhasználók és Szervezők számára.   A Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén Társaságunk reklám tartalmú közvetlen megkeresés/karrierhírlevél küld e-mail útján. A Felhasználók részére a Szolgáltatás működésével, funkcióival összefüggő rendszerüzenet küldése, amely rendszerüzenetről leiratkozni nem lehet. Ezt a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi.   A jelentkezéssel és a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezéskor megadott adatai bekerüljenek az Integrom adatbázisba és azok az Integrom programban mindenkor részt vevő munkaadó Felhasználók és szervezők számára hozzáférhetővé váljanak, az adatbázisban az Integrom programban mindenkor részt vevő munkaadó Felhasználók és szervezők kereshessenek.   A technikai adatok (így: lokációs adatok, az mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója, mobilkészülék token-je) kezelése a Szolgáltatás működése, funkcióinak biztosítása céljából elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartamaA Felhasználó adattörlési kérelmére a Társaság törli a Felhasználó adatait.   Társaságunk a személyes adatokat az Integrom program működése és hatálya alatt kezeli, az Integrom program befejeződését, megszűnését követően azokat a haladéktalanul törli.
Az adatkezelés jogalapjaA Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Adatvédelmi nyilvántartási számbejelentés alatt
Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelőkAz Integrom programban aktuálisan/mindenkor részt vevő munkaadó Felhasználók és szervezők körét a munkavállaló Felhasználó a jelentkezés elküldése előtt a Felületen megismerheti és azt az Integrom program működése alatt folyamatosan nyomon követheti, továbbá a jelentkezéskor, és/vagy a program működése alatt a Társaságnak küldött e-mail útján kizárhatja, hogy egyes munkaadók hozzáférjenek az adataihoz. A szervezők adatokhoz való hozzáférését kizárni nem lehet.
AdatfeldolgozóA munkaadó Felhasználó által alkalmazott adatfeldolgozó(k)ról az adott munkaadó Felhasználó tud tájékoztatást nyújtani.   A Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) üzemeltetési és rendszergazdai feladatokat lát el.   A Precognox Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Kaposhegy 13., Cg. 14-09-311101) a Szolgáltatás keretében igénybe vehető kereső funkciónak működtetésében, karbantartásában működik közre.   A Proserver Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 137.) üzemeltetési és rendszergazdai feladatokat lát el.   ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.) rendszergazdai feladatokat lát el.   Slamby-Semantics Információ Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság a Szolgáltatónak kategorizáló és ajánlórendszert működtet.
III. A MUNKAADÓKRA ÉS SZERVEZŐKRE VONATKOZÓ KONKRÉT ADATKEZELÉS
A kezelt adatok köremunkaadó neve, kapcsolattartó neve, beosztása és e-mail címe, telefonszám, fax szám
Az adatkezelés céljamunkaadói regisztráció, a Szolgáltatás üzemeltetése: Integrom adatbázishoz, az abban foglalt adatokhoz, önéletrajzokhoz való hozzáférés biztosítása, szakmai hírlevél küldése, e-DM és üzleti ajánlatokkal való megkeresés, a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek küldése a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében
Az adatkezelés időtartamaTársaságunk az adatokat az Integrom program működése és hatálya alatt kezeli, az Integrom program befejeződését, megszűnését követően azokat a haladéktalanul törli. A Felhasználó adattörlési kérelmére – ideértve azt az esetet is, amikor a munkaadó Felhasználó kilép a programból, amely tényről haladéktalanuk köteles írásban tájékoztatni Társaságunkat – a Társaság törli a munkaadó Felhasználó adatait.
Az adatkezelés jogalapjaAz adat jogosultjának hozzájárulása, amelynek meglétét a munkaadó/szervező szavatolja, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.
Adatvédelmi nyilvántartási számbejelentés alatt
AdatfeldolgozóA Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) üzemeltetési és rendszergazdai feladatokat lát el.   A Precognox Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Kaposhegy 13., Cg. 14-09-311101) a Szolgáltatás keretében igénybe vehető kereső funkciónak működtetésében, karbantartásában működik közre.   A Proserver Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 137.) üzemeltetési és rendszergazdai feladatokat lát el.   ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.) rendszergazdai feladatokat lát el.   Slamby-Semantics Információ Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság a Szolgáltatónak kategorizáló és ajánlórendszert működtet.
IV. TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK
Igényérvényesítési postai és e- mail cím, ügyfélszolgálat, elérhetőségPostacím: 1052 Budapest, Piarista köz 2. Telefon: +36 30 9321 002 e-mailcím: info@integrom.hu   A Társaság az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
Tájékoztató hatályos2019.12.31.